Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Polityka ochrony danych osobowych
  W biurze podróży Tramontana oferujemy naszym Klientom wakacje latem i zimą w Polsce jak i w Europie. Ochrona danych osobowych jest ważną częścią naszej pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe naszych Klientów pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy poniżej zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w zakresie danych osobowych.
 2. Przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych
  Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce.
 3. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Tramontana Magdalena Kubielas- Ziemba z siedzibą w Żywcu przy ulicy Kościuszki 18, 34-300 Żywiec, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 5532327566 , REGON 389093974 , zwana dalej Tramontana.
 4. Kontakt w sprawie danych osobowych
  We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności w zakresie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt na adres info@tramontana-ski.pl.
 5. Cele przetwarzania danych osobowych
  Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Tramontana przetwarza dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze na podstawie prawnej i zgodnie z prawem. Dane osobowe przetwarzamy celu:

  • wykonania usług świadczonych przez Tramontana (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy)
  • weryfikacji tożsamości Klienta, tzn. uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Wpłacający” (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy)
  • przesyłania powiadomień e-mail zawierających informacje handlowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli uprzednio osoba wyraziła taką zgodę; art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes)
  • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej , takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa)
  • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes)
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego)
  • analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes)
  • wykorzystywania cookies na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody)
  • zamieszczenia Państwa opinii o usługach i obiektach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody – w tym przypadku przyjmujemy, że zamieszczenie opinii jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych).

 

 1. Rodzaj przetwarzanych danych
  Dane jakie przetwarzamy to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego (w przypadku zwrotu pieniędzy), nick (w celu zamieszczenia przez Państwo opinii). Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również dane z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), i są to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu. Ponadto w celu analitycznym mogą być przetwarzane data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, użyte filtry, podstrona, gdzie wypełniono formularze kontaktowe, oraz dane pozwalające na identyfikację urządzenia z którego Państwo korzystacie na potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych oferowanych przez Tramontana.
 2. Odbiorcy danych osobowych
  Jak większość przedsiębiorców w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym w razie potrzeby przekazujemy Państwa dane osobowe współpracującym z nami podmiotom, którzy realizują usługi dla Tramontana (np. firmom obsługującym płatności, firmie doradztwa prawnego w sprawie reklamacji, firmie hostingowej, czy firmie ubezpieczeniowej gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody. Ponadto na podstawie przepisu prawa lub decyzji organu możemy być zobligowani do przekazania danych osobowych również innym podmiotom, publicznym lub prywatnym. W każdym przypadku z najwyższą starannością dokonujemy analizy, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
 3. Czas przechowywania/przetwarzania danych osobowych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO dane osobowe będą przechowywanie / przetwarzane przez okres, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Poniżej poszczególne okresy przetwarzania danych osobowych:

  • w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczących usług turystycznych przez okres trwania umowy
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres 3 lat lub 10 lat (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami)
  • w celu spełnienia obowiązków z prawa podatkowego przez okres 5 lat
  • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat
  • do celów analitycznych, wykorzystania cookies oraz administrowania stroną internetową do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż 3 lata
  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat
 4. Uprawnienia podmiotów danych
  Szanujemy Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. Proszę mieć jednak na uwadze, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, co oznacza, że w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem – gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna – odmówić ich spełnienia. Prawa, które Państwu przysługują:

  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania (art. 15 i 16 Rozporządzenia),
  • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
  • prawo do usunięcia danych przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach (art. 17 Rozporządzenia)
  • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
  • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części lub wszystkich usług w ramach umowy, i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
  • prawo do cofnięcia zgody, w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia). W takim przypadku prosimy wysłać do nas e-mail na adres info@tramontana-ski.pl.
  • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

 

 1. Wymóg podania danych osobowych
  Dane od Państwa pozyskujemy podczas rezerwacji usługi. W przypadku, gdy rezerwacja nie jest dokonywana osobiście, mogą zostać pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług dla Państwa. Dane osobowe możemy także pozyskać za pomocą formularzy kontaktowych lub specjalnych aplikacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z oferowanych przez nas usług.
 2. Postanowienia końcowe
  Polityka ochrony danych wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku. Będziemy Państwa informować o wszelkich zmianach w polityce prywatności, które mogą wynikać z nowych przepisów w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych, lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług Tramontana, poprzez aktualizację polityki prywatności na stronie internetowej.